โครงสร้างการบริหารคณะ


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ โดยมีเลขานุการคณะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการประจำคณะ ศิลปศาสตร์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารคณะให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการบริหารหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเรียนการสอน การควบคุมมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย