รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการบริหารองค์การ

ประกาศเมื่อวันที่: 25 ก.ค. 2556


 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5102-3011  นางสาวมาระตี  ชายสิงขรณ์ กำลังขวัญในการทำงานกับประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เมเนจเม้น จำกัด
 5302-2201  นางสาววิไลลักษณ์ สวัสดิการ  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการบริหารงาน กรณีศึกษา บริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี
 3  5302-2202  นายมรุพงศ์  พงศ์อร่าม  คุณภาพชีวิตในการทำงานดับความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา พนักงาน บริษัททรัยรัมทีฟ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 
 4  5302-2203  นางสาวอรทัย ปะมะพุตโต  ประสิททธิผลของโครงการฝึกแบรม กรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร บริษัท จี.เอส.อิเล็คเทค(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
 5  5302-2204  นางสาวอุษณีย์ เหมือนเงิน  ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 6  5302-2205  นางสาวราตรี ประเสริฐ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร: กรณีศึกษาบริษัทมิมิอินดัสเทรียล จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 7  5302-2206  นายนิราศ  สุขวิสัย  ประสิทธิผลขององค์กรต่อการให้บริการด้านเทคโน-โลยีสารสนเทศ(IT)
 8  5302-2209  นางสาวณหทัย  คงนมนาน  ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)


หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก 


By คณะศิลปศาสตร์

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้