คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก :: The Faculty Of Liberal Arts

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Wednesday, 10.31.2012, 10:57am (GMT7)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health (M.P.H.)
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร
               หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียงและเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑.  สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.   ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือคะแนนเฉลี่ย        ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
  ๓.  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร
  ๔.  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา จากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย

คณะที่รับผิดชอบโครงการ : คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกโครงสร้างหลักสูตร  
              จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข ดังนี้
   แผน ก  
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต    
(๒) หมวดวิชาแกน   หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
(๔) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต
(๕) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
    แผน ข  
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
(๔) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
(๕) สารนิพนธ์ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิตวัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา หนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง)
 หลักสูตรภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในวัน - เวลาราชการ
หลักสูตรภาคพิเศษ
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการสถานที่จัดการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยเกริก  เลขที่ ๓  ซอยรามอินทรา ๑  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐  E-mail : www.krirk.ac.th


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   ๑๖๐,๐๐๐ บาท และเนื่องในโอกาสปีนี้ที่มหาวิทยาลัยเกริกก่อตั้งมาครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยมีส่วนลดเป็นทุนการศึกษา ๑๐ % 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   เป็นจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (สามารถแบ่งจ่ายชำระได้)เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม - 4 สิงหาคม   ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์ ๓ - ๔   สิงหาคม        ๒๕๕๖
เปิดเรียน ๑๗   สิงหาคม        ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
งานรับสมัคร โทร. ๐-๒๕๕๒-๓๕๐๐-๙ ต่อ ๑๑๒,๑๑๓,๑๑๔,๒๐๔   
คุณสามารถ เบอร์โทร.   087-559-5269
อาจารย์ชเนตตี เบอร์โทร.   081-701-3548
 Copyright © 2553-2555 Krirk University. All rights reserved.