คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก :: The Faculty Of Liberal Arts

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Friday, 03.22.2013, 08:15pm (GMT7)

กำหนดการรับสมัคร         

                รับสมัคร                                                               ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2556

                สอบสัมภาษณ์ 7 - 8 กันยายน 2558

รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน        14 - 15 กันยายน 2556

เปิดเรียน                                                               28  กันยายน 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

                งานรับสมัคร                    เบอร์โทร.   02-552-3500-9 ต่อ 112, 113, 114, 204  

                คุณสามารถ                       เบอร์โทร.   087-559-5269

รับสมัครออนไลน์            http://apply.krirk.ac.th/

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรภาคปกติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียงและเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้   

1. พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา

3.มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ทั้งในการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม

4. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์  ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกริก และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

2.  ผลการศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

3. ผู้เข้าศึกษาระบบการเทียบโอน โดยมีระบบการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก

       3.1 สำเร็จการศึกษาพื้นฐาน ม.ศ.5 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

       3.2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ได้รับประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้

       - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และสาขาที่เกี่ยวข้อง

       - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) และสาขาทีเกี่ยวข้อง

       - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิค เภสัชกรรม) และสาขาที่เกี่ยวข้อง

       - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และสาขาที่เกี่ยวข้อง

       - ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

คณะที่รับผิดชอบโครงการ : คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

โครงสร้างหลักสูตร  

                        จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.. 2548 ดังนี้

                   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชาภาษา                                           12  หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6  หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                  6  หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   6  หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ   96   หน่วยกิต

       - วิชาแกนทางสาธารณสุข                             27  หน่วยกิต

       - วิชาเอกบังคับทางสาธารณสุข                     48  หน่วยกิต

       - วิชาเอกเลือก                                             21  หน่วยกิต

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต

      รวมไม่น้อยกว่า     132    หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังต่อไปนี้               

    1.  ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข

    2.  ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

    3.  นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข

    4.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

    5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

    6.  โรงพยาบาลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

    7.  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชนทั่วไป

    8.  งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 

สิทธิที่มหาวิทยาลัยเกริก (ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี) มอบให้

        - คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

        - มีสิทธิในการกู้ กรอ.ได้

        - มีหอพักนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)

        - มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มรายได้

        - มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นครอบครัวอบอุ่น

        - เรียนดี มีทุนให้ และมีงานทำ

 

วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          หลักสูตรภาคปกติ    จัดการเรียนการสอนในวัน - เวลาราชการ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยเกริก  เลขที่ 3  ซอยรามอินทรา 1  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  E-mail : www.krirk.ac.thคณะศิลปศาสตร์


Copyright © 2553-2555 Krirk University. All rights reserved.