ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน

ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาณ

“มีความร ู้ มีคุณธรรมและทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

วัตถุประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์

» ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรอบรู้แบบสหวิทยาการ มีความสามารถในการวิเคราะห์แบบองค์รวมได้ รวมทั้งมีความรู้ในด้านวิชาชีพของตนเองเป็นอย่างดี

» ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ที่มีคุณธรรม และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

» ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรม

» ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ

» ส่งเสริมด้านวิชาการ งานวิจัย การเขียนเอกสารประกอบการสอน และตำรา

» บริการวิชาการแก่สังคม

» ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม