ประวัติคณะศิลปศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกริกได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2521 ประกอบด้วย 2 สาขา คือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากนั้นได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

พ.ศ. 2534

  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

พ.ศ. 2535

  เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปลี่ยนชื่อจากคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2538

  ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการบริหารทั่วไป เปิดหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการธุรกิจ

พ.ศ. 2542

   เปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2543

  แยกเป็นคณะศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2544

  เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

พ.ศ. 2546

  เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาสวัสดิการสังคมเป็นสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2547

  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน

พ.ศ. 2548

  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการ